Behovet for nye fosterhjem er stort på Helgeland​

Har du plass, tid og rom for en ekstra?

Flere barn, i alderen 8 – 16 år, står akkurat nå og venter på et nytt hjem. Noen familier trenger hjelp i en avgrenset periode, mens andre barn trenger et hjem å vokse opp i.
Hvis dette kan være noe for deg/dere, ta snarlig kontakt for en helt uforpliktende samtale. Vi tilbyr kurs og oppfølging, du/dere står ikke alene. Også aleneboende kan være fosterhjem. –

Spørsmål og svar

Alle som oppfyller kravene kan i utgangspunktet bli fosterhjem. Prosessen er viktig, der vi sammen finner ut om et slikt oppdrag kan passe deg og din familie.

Fosterhjem Helgeland stiller følgende kriterier: Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.
Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner.
Fosterforeldre må ha grei økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Fosterfamilier får oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten. Kontakten mellom fosterhjem og barnevern kan variere ut fra behov. Ut over det skal fosterhjem Helgeland bidra med tett oppfølging i form  av oppfølgingsbesøk og veiledning, herunder obligatorisk veiledning de 3 første månedene.
Forsterkede tiltak kan være:
Veiledning, avlastning, støttekontakt og hyppige oppfølgingsbesøk. I noen tilfeller kan en av fosterforeldrene frikjøpes for en periode.

Fosterhjem får betalt hver måned et beløp som skal dekke de faktiske utgiftene en har for å fostre opp et barn. Fosterforeldre har også rett på barnetrygden som skal dekke utgifter knyttet til fosterbarnet. Fosterhjem Helgeland forholder seg til KS- sine gjeldende satser for fosterhjem som justerer seg hvert år.

Leo og Teo anbefaler alle som er i tenkeboksen vedr det å bli fosterhjem, om å ta det første steget for å finne mere ut om dette.

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten forsvarlig omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige.

I slike situasjoner er barneverntjenesten avhengig av hjem som kan ta imot barn på kort varsel. Dette er det man betegner som et beredskapshjem. En slik akutt plassering er ment å vare opp til tre måneder, imens barnevernet gjør sine undersøkelser rundt barnets omsorgssituasjon hos biologiske foreldre. Utfordringen ved en slik type plassering kan være at man vet lite om barnet og omstendighetene rundt. Gleden er å kunne gi trygghet og en god omsorgsbase til barnet, mens barnevern og foreldre finner veien videre.

Fosterhjem Helgeland har egne godkjenningsprosesser, inkludert kurs, rundt det å bli beredskapshjem. Vi har også et veiledningsansvar etter at barn er flyttet inn.

Ved en fosterhjemsplassering skal barnevernet alltid lete etter mulige alternativer i barnets familie og nettverk. Dette kan være en tante, onkel, besteforeldre, eldre søsken, en fotballtrener, en speiderleder, en nabo, lærer eller andre som har kjennskap til barnet. Familie eller personer i nettverket skal godkjennes på samme måte som andre fosterforeldre, for å sikre at det nye hjemmet er godt nok for barnet. Fosterhjem Helgeland vil tilby opplæring for disse, for selv om man har både husrom og hjerterom er det greit å vite hvordan systemer fungerer og ulike utfordringer man kan støte på i hverdagen. I tillegg får du veiledning og støtte.

Når barneverntjenesten ikke finner fosterhjem i barnets nettverk og familie, søker de et ordinært fosterhjem. Dette er hjem som har husrom og hjerterom til et ekstra barn, over en kortere eller lengre periode. Formålet med ei plassering utenfor hjemmet, er å jobbe mot en tilbakeføring av barnet til sine biologiske foreldre, men man vet sjelden hvor lang tid dette kan ta. Noen ganger blir barnet boende til det blir voksent. Som fosterhjem er det viktig å ha en åpen innstilling til biologiske foreldre, og søke  en god relasjon til disse. Dette er fordelaktig for alle parter; barnet, foreldrene, øvrig familie og barneverntjenesten at man får til et godt samarbeid rundt barna.

Fosterhjem Helgeland har egne klarerings- og godkjenningsprosesser, inkludert kurs, rundt det å bli fosterhjem. Vi har også et veiledningsansvar etter at barn er flyttet inn.

Skroll til toppen
Rull til toppen